20Bajnoki
Cím
10Magyar Kupa
Győzelem
3Szuperkupa
Győzelem
3Ezüst-
cipő
1Bronz-
cipő

Budapest Honvéd - Újpest FC

Új Hidegkuti Nándor Stadion, 2018. december 15. 19:30

Új Hidegkuti Nándor Stadion
2018. december 15. 19:30

Stadion - Pályarend

A Szusza Ferenc Stadionban
érvényben lévő pályarendszabályok

A néző a sportrendezvény helyszínére akkor léptethető be, ha:

 • érvényes belépőjeggyel vagy más belépésre jogosító igazolással rendelkezik,

 • nem áll nyilvánvalóan alkohol, kábítószer vagy más bódító hatású szer befolyása alatt,

 • nem tart magánál szeszes italt, kábítószert, valamint olyan tárgyat, amely a sportrendezvény megtartását, továbbá mások személy- és vagyonbiztonságát veszélyezteti, illetve amelynek birtoklását jogszabály, a sportrendezvényre való bevitelét a szervező megtiltotta,

 • nem tart magánál mások iránti gyűlöletre uszító feliratot, zászlót vagy jogszabály által tiltott önkényuralmi jelképet,

 • nem áll a Stv. 73. § szerinti kizárás, a sportrendezvények látogatásától eltiltás büntetés vagy a szabálysértési kitiltás hatálya alatt,

 • betartja a szervező által meghatározott biztonsági előírásokat, továbbá ruházata és csomagja átvizsgálásához hozzájárul,

 • nem tart magánál a sportszervezet által a rendező útján tiltott tárgyat.

 • vállalja, hogy a rendező felszólítására igazolja személyazonosságát,

 • nem folytathat – vagy korábbi, és/vagy aktuális magatartásából nem lehet arra következtetni, hogy folytatni fog - olyan tevékenységet, amely a sportrendezvényt megzavarja, meghiúsítja vagy veszélyezteti a sportrendezvényen résztvevők, az arra érkezők vagy az onnan távozók testi épségét vagy vagyoni javait,

 • tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt róla kép- és hangfelvétel készíthető,

 • tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt a rendezők a Pályarendszabályokban foglaltak betartását több alkalommal is ellenőrizhetik.

A néző a következőkről is tudomással bír:

1. A sportrendezvényen résztvevő ruházatának és csomagjának átvizsgálására a sportrendezvény biztosítását végző rendőr és rendező jogosult.

2. A résztvevő kizárólag a belépőjegyen, bérleten megjelölt beléptető kapun keresztül léphet be a sportlétesítmény területére, a kijelölt útvonalon közelítheti meg a szektorát és a belépőjegyen/bérleten feltüntetett ülőhelyet foglalhatja el. Amennyiben a néző ennek a feltételnek, vagy a rendező egyéb, a rendre vonatkozó felhívásának nem tesz eleget, úgy a létesítménybe történő beléptetését a rendező megtagadja. A sportlétesítményt – amennyiben arról a szervező és a rendező másképpen nem rendelkezik – csak a jegyen feltüntetett belépési ponton hagyhatja el.

3. A mérkőzésbelépő egyszeri belépésre jogosít, más személyre át nem ruházható.

4. Aki a nézőktől vagy a nézők meghatározott csoportjától elzárt területre lép (például másik szektorba lép vagy kísérel meg lépni, mint ahova a belépje jogosítja) vagy e területre bármit bedob bűncselekményt követ el.

5. Aki sportrendezvényen az arcát olyan módon eltakarva jelenik meg vagy tartózkodik, amely alkalmas arra, hogy meghiúsítsa a személyének a hatóság vagy az eljáró hivatalos személy által történő azonosítását, szabálysértést követ el.

6. Felhívjuk a nézők figyelmét a 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól jogszabály vonatkozó rendelkezéseinek betartására.

7. A néző a sportlétesítmény beléptetéséhez való érkezésétől, a sportrendezvényen:

 • köteles betartani a Pályarendszabályok rendelkezéseit, a szervező által meghatározott előírásokat, illetve a rendezők utasításait,

 • nem fogyaszthat a sportlétesítmény területén 5% feletti alkoholtartalmú italt,

 • a dohányzással kapcsolatos előírásokat betartja,

 • nem folytathat olyan tevékenységet, amely a sportrendezvény rendjét megzavarja, meghiúsítja vagy veszélyezteti a sportrendezvényen résztvevők személy- és vagyonbiztonságát,

 • rasszista vagy gyűlöletre uszító, agresszív, a sportszerű szurkolással össze nem egyeztethető magatartást nem tanúsíthat, ilyen tartalmú transzparens vagy kiírás kihelyezése tilos.

 • a tiltás alá nem tartozó felirat kihelyezésével a reklámokat, a menekülő kapukat, a menekülési útvonalakat nem fedheti el,

 • a rendezvény befejezésének időpontjában, valamint a rendezvény ideje alatt a szervezőnek, a rendezőnek vagy a rendőrségnek a rendezvény-, vagy személy- és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzet kialakulása miatt tett felhívására köteles a felhívásnak eleget tenni, és/vagy a sportrendezvény helyszínét elhagyni, a felhívásban kért magatartást tanúsítani.

 • nem folytathat hivatalos engedély nélküli vállalkozási, aktuálpolitikai tevékenységet, különös tekintettel az Újpest 1885 Futball Kft partnereitől független vállalkozási tevékenységet.

8. Amennyiben a Pályarendszabályokban leírtakat a néző nem tartja be:

 • a Pályarendszabályokat megsérti vagy a szervező felszólítására, a rendező figyelmeztetésére a jogszabály vagy szabálysértő magatartást nem hagyja abba, a rendező a sportrendezvényről eltávolítja,

 • A szervező köteles a sportrendezvényről eltávolított személy részére a belépőjegy-eladást megtagadni, valamint megakadályozni, hogy a sportrendezvényen részt vehessen (a továbbiakban együtt: sportrendezvényen történő részvételből való kizárás). A sportrendezvényen történő részvételből való kizárás időtartama hat hónapnál rövidebb nem lehet és a szervező által szervezett minden sportrendezvényre vonatkozó kizárás esetén a két évet, a meghatározott sportlétesítményre vonatkozó kizárás esetén a négy évet nem haladhatja meg. A szervezőnek a sportrendezvényen történő részvételből való kizárásra vonatkozó döntése ellen a néző bírósághoz fordulhat.

 • aki a rendező intézkedésével szemben erőszakkal lép fel bűncselekményt követ el. A rendező az eltávolítandó személyt felszólítja személyazonossága igazolására. Amennyiben a rendbontó személy a felszólításnak nem tesz eleget, a rendező a rendőrséget haladéktalanul értesíti az igazoltatás érdekében. A rendőrség kiérkezéséig, de legfeljebb az értesítéstől számított harmadik óra végéig a rendező az eltávolítandó személyt visszatarthatja, az intézkedésről képfelvevő eszközzel felvételt készít. A személyazonosságát nem igazoló személy a vele szemben foganatosított visszatartás ideje alatt a szervező képviselőjénél panaszt tehet, aki a rendőrség megérkezésig köteles azt kivizsgálni, arról jegyzőkönyvet felvenni. A panaszról a rendőrséget a jegyzőkönyv egy példányának átadásával tájékoztatni kell.

 • a Pályarendszabályok megszegéséből eredő kárért a néző, több károkozó esetén a károkozásban résztvevő nézők egyetemlegesen, a Polgári Törvénykönyvnek a kártérítésre vonatkozó általános szabályai szerinti felelősséggel tartoznak. A kártérítési felelősség nem érinti a néző szabálysértési vagy büntetőjogi felelősségét,

 • a károkozó a sportszervezet részére minden, a károkozásból származó költséget köteles megtéríteni, tekintettel arra, hogy a Polgári Törvénykönyvnek a kártérítésre vonatkozó általános szabályai szerinti felelősséggel tartozik,

9. A személy- és vagyonbiztonságot veszélyeztető katasztrófahelyzet kialakulása esetén a menekülő útvonalra és a menekülés módjára – az Újpest 1885 Futball Kft által előzetesen kidolgozott vonatkozó terv szerint - a helyszínen feladatot ellátó rendőrség utasításai (rendezői közreműködéssel) az irányadók.

10. A sportrendezvények biztonságos lebonyolítása érdekében a szervező:

 • gondoskodik a Pályarendszabályok mellékletében meghatározott, a sportlétesítmény területére be nem vihető tárgyak dokumentált átvételéről, biztonságos őrzéséről és a jogosult részére távozásakor történő visszaadásáról. A megőrzésre átvett tárgyak biztonságos tárolása a beléptetési pontok mellett kialakított tárolókban kerül megoldásra. Amennyiben a megőrzésre átvett tárgyakért tulajdonosa, a sportrendezvény befejezésétől számított két órán belül nem jelentkezik, a szervező a továbbiakban a felelős őrzés szabályai szerint jár el, azonban a tárgyakat maximum két héten keresztül őrzi.

 • jogosult a stadionba nem illő, a rendezvényre nem való tárgyak (pl. esernyő, dezodor, műanyag flakon, üveg palack, szerszámok, élelmiszer, járművek, arc eltakarására alkalmas maszk vagy csuklya, stb.), egyéb élőlények (pl. háziállatok) bevitelét megtiltani, és ezt a rendezőkön keresztül ellenőriztetni, érvényesíttetni.

 • jogosult a sportrendezvény helyszínén, a belépési pontoknál, a sportlétesítményhez tartozó közterületen és a kijelölt parkolókban, a résztvevők egyedi azonosítását lehetővé tevő kamerával megfigyelni, a felvételeket rögzíteni és a jogszabályokban leírtak szerint kezelni.

 • a résztvevők érdekében felelősségbiztosítást kötött.

11. A résztvevők biztonságos távozása érdekében a rendőrség a nézők meghatározott csoportját a sportlétesítményben visszatarthatja.

12. A sportrendezvény és a nézők, valamint a további résztvevők biztonságára vonatkozó részletes előírásokat jogszabály állapítja meg.

13. Azon néző, aki a vonatkozó jogszabályokat, a pályarendszabályokat, az Újpest 1885 Futball Kft érdekeit közvetve vagy közvetlenül megsérti, a mérkőzésről eltávolítható, szabálysértés esetén a rendezvény látogatásától kitiltható, büntetés esetén eltiltható, továbbá a Stv. 73. § szerint a sportszervezet által kizárható. A sportrendezvényen történő részvételből kizárható az a személy is, akit a 71. § (3) bekezdése alapján el kellett volna távolítani, de erre azért nem került sor, mert a sportrendezvény helyszínén való szervezői (rendezői) beavatkozás következtében olyan nézői cselekmény volt várható, amely a sportrendezvény biztonságát aránytalanul veszélyeztette volna.

14. Figyelem, a létesítményben kép és hangrögzítés történik! Kamerával megfigyel terület!

15. A sportrendezvényen résztvevő hazai és vendégnéző tudomásul veszi az Újpest 1885 Futball Kft által a hivatalos honlapon meghirdetett Etikai Kódexet, és kijelenti, hogy magatartását az abban foglalt szellemiség vezérli.

#31

Rossy

Lubaki

#31 Rossy Lubaki