#19 Mijusko Bojovic
Születési idő 1988. 08. 09.

Újpest FC - DVSC
Szusza Ferenc Stadion, 2019. április 27. 17:00

Szusza Ferenc Stadion
2019. április 27. 17:00

Stadion - Pályarend

A Szusza Ferenc Stadionban
érvényben lévő pályarendszabályok

 1. A néző a sportrendezvény helyszínére akkor léptethető be, ha:

 • Érvényes belépőjeggyel, bérlettel vagy más belépésre jogosító igazolvánnyal rendelkezik. A belépőjegyek a klub rendezvényeire egyszeri belépésre jogosítanak, a belépőjegyek és a bérletek másra a klub engedélyével ruházhatók át. Bárminemű, a belépőjegyekkel vagy a bérletekkel történő visszaélés esetén a szervező vagy a rendező a bérletet vagy belépőjegyet vételárának visszatérítése nélkül érvénytelenítik, és a szabályokat megsértőket a jogszabályi rendelkezéseknek és jelen pályarendszabályban leírtaknak megfelelően a rendezvény látogatásától távol tarthatják, illetve kizárhatják.

 • Ha a beléptetéskor a belépőjegy, a bérlet vagy a klubkártya birtokosának személyes adatai megegyeznek a személyazonosság igazolására alkalmas, a helyszínen felmutatott igazolványban szereplő adatokkal.

 • Nem áll nyilvánvalóan alkohol, kábítószer vagy más bódító hatású szer befolyása alatt;

 • Nem tart magánál szeszes italt, kábítószert, valamint olyan tárgyat, amely a sportrendezvény megtartását, továbbá mások személy- és vagyonbiztonságát veszélyezteti, illetve amelynek birtoklását jogszabály, a sportrendezvényre való bevitelét a szervező megtiltotta. Aki ilyen tárgyat a tiltás ellenére megkísérel a sportlétesítmény területére bevinni, vele szemben a szervező kizárással élhet.

 • Nem tart magánál mások iránti gyűlöletkeltő, rasszista, antiszemita, mások jogait sértő, megbotránkoztató vagy politikai vélemény kifejezésére alkalmas eszközt, uszító feliratot, zászlót vagy jogszabály által tiltott önkényuralmi jelképet;

 • Nem tart magánál 20cmx20cmx30cm-nél nagyobb táskát, illetve professzionális kép- vagy hangfelvétel készítésére, vagy ezek továbbítására alkalmas eszközt;

 • Nem tart magánál üveget, műanyag flakont, sprayt, vagy bármilyen folyadékot, továbbá – a klub engedélye nélkül - dobot, trombitát, hangszórót, vagy egyéb  hangkeltésre alkalmas eszközt;

 • Nem áll a sportról szóló 2004. évi I. törvény (továbbiakban Stv.) 73. § (1) bekezdése szerinti kizárás, a sportrendezvények látogatásától eltiltás büntetés vagy a szabálysértési kitiltás vagy az Stv. 76/A. (1) bekezdése szerinti külföldi sportszervezet, hatóság, bíróság hasonló tartalmú döntésének hatálya alatt;

 • Betartja a szervező által meghatározott biztonsági előírásokat, ruházata és csomagja átvizsgálásához hozzájárul;

 • A szervező, a rendező, vagy jogszabályban meghatározott más személy felszólítására személyazonosságát igazolja;

 • Megfelel a Stv.  feltételeinek és az MLSZ, illetve a FIFA és az UEFA által szervezett nemzetközi mérkőzéseken a sportszövetségek által meghatározottak szerint által előírt egyéb kritériumoknak.

 • Nem folytat – vagy korábbi, és/vagy aktuális magatartásából lehet arra következtetni, hogy nem fog folytatni – olyan tevékenységet, amely a sportrendezvény megtartását megzavarja, meghiúsítja, illetve mások személyi és vagyonbiztonságát veszélyezteti, vagy rasszista, gyűlöletre uszító, másokban félelmet, riadalmat keltő, vagy másokat megbotránkoztató, vagy az elvárhatóság szerint nem a sportszerű szurkolással, buzdítással összefüggő magatartásnak megfelelő, továbbá aki megzavarja vagy veszélyezteti a sportrendezvényen résztvevők, az arra érkezők vagy az onnan távozók testi épségét, vagy vagyoni javait

 • Nem tanúsít az elvárhatóság szerint olyan magatartást, mely másokban megbotránkozást, riadalmat kelt, illetve a sportszerű szurkolással össze nem egyeztethető;

 • Tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt róla kép- és hangfelvétel készíthető;

 • Tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt a rendezők és az arra jogosult személyek a pályarendszabályokban foglaltak betartását folyamatosan ellenőrzik;

 1. A szervező köteles azt a résztvevőt, aki a sportrendezvény megtartását, illetve mások személyi és vagyonbiztonságát veszélyezteti, vagy rasszista, gyűlöletre uszító, másokban félelmet keltő, vagy másokat megbotránkoztató, nem a sportszerű szurkolással, buzdítással összefüggő magatartást tanúsít, e magatartások abbahagyására felszólítani.

 2. Ha a résztvevő a sportrendezvény időtartama alatt az 1. pontban foglalt feltételeknek nem felel meg, vagy a 2. pont szerinti magatartást a rendező figyelmeztetésére nem hagyja abba, a sportrendezvényről eltávolítható. A rendező a személyt felszólítja személyazonossága igazolására. Amennyiben a személy a felszólításnak nem tesz eleget, a rendező - jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában - a rendőrséget haladéktalanul értesíti az igazoltatás érdekében. A rendőrség kiérkezéséig, de legfeljebb az értesítéstől számított harmadik óra végéig a rendező a személyt visszatarthatja, feltéve, hogy a visszatartásra a helyszínen működő képfelvevő eszköz látóterében kerül sor. A képfelvevő eszköz által rögzített felvételek kezelésére a Stv. 74. § (4) és (5) bekezdésében foglalt rendelkezések megfelelően irányadók.

 3. A sportrendezvényen résztvevő ruházatának és csomagjának átvizsgálására, személyazonosságának megállapítására, a rendezvényről való eltávolítására, visszatartására a mérkőzés biztosítását végző rendőr, és a biztosítást végző rendező szerv alkalmazottja vagy a rendező is jogosult.

 4. A néző:

 5. Kizárólag a belépőjegyen, bérleten, meghívón, illetve belépésre jogosító igazoláson megjelölt beléptető kapun keresztül léphet be a sportlétesítmény területére, a kijelölt útvonalon közelítheti meg a szektorát, és – ülőhely esetén –a belépőjegyen/bérleten/meghívón feltüntetett ülőhelyet foglalhatja el. Amennyiben a néző ennek a feltételnek, vagy a rendező egyéb, a rendre vonatkozó felhívásának nem tesz eleget, úgy a létesítménybe történő beléptetését a rendező megtagadja.

 6. Nem akadályozhatja a többi résztvevő beléptetését, illetve távozását.  A kerítésre fel nem mászhat, azon keresztül semmilyen tárgyat nem vehet át, adhat át, illetve dobhat át.

 7. A létesítményt – amennyiben arról a szervező, rendező, vagy a rendőrség másképpen nem rendelkezik – csak a belépési ponton hagyhatja el.

 8. Előzetes tájékoztatást követően a szektorban a rendőrség által előírtak szerint visszatartható. A nézők biztonságos távozása érdekében a rendőrség a nézőket az ellenérdekű szurkolói csoportok sportlétesítményből, a rendőri biztosítás működési körzetéből, illetve a szurkolók kísérési útvonalából történő eltávozásáig a sportlétesítményben visszatarthatja. Ha a sportrendezvényen a rendőrség nincs jelen, a szervező a visszatartásról önállóan is dönthet - Stv. 68 §. (9).

 9. Biztonsági okból a résztvevők meghatározott csoportja a rendező döntése alapján a bérlet vagy a belépőjegy által meghatározottól eltérő szektorba átirányítható.

 10. Aki a rendezvényen a létesítménynek a nézőktől vagy a nézők meghatározott csoportjától elzárt területére jogosulatlanul belép, ott tartózkodik, vagy e területre a sportrendezvény megtartását vagy mások testi épségét veszélyeztető tárgyat bedob, bűncselekményt követ el. A jogsértést elkövető személyt a rendezők a jogszabályok rendelkezései szerint visszatartják,  jogszabály által lehetővé tett egyéb intézkedést alkalmaznak vele szemben, és a rendőrhatóságnak átadják.

Aki sportrendezvényen az arcát olyan módon eltakarva jelenik meg vagy tartózkodik, amely alkalmas arra, hogy meghiúsítsa a személyének a hatóság vagy az eljáró hivatalos személy által történő azonosítását, szabálysértést követ el.

Felhívjuk a nézők figyelmét a 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló jogszabály vonatkozó rendelkezéseinek betartására.

 1. A néző a sportrendezvényen:

 • köteles betartani a Pályarendszabályok rendelkezéseit, a szervező által meghatározott előírásokat, illetve a rendezők utasításait;

 • A FIFA és UEFA által szervezett nemzetközi mérkőzéseken a sportszövetségek által meghatározottak szerint fogyaszthat a sportlétesítmény területén szeszesitalt. A magyar bajnoki/kupa-mérkőzéseken az 5 % alkoholtartalmat meg nem haladó ital árusítása és fogyasztása a szervező hozzájárulásával lehetséges;

 • a dohányzással kapcsolatos előírásokat betartja;

 • nem folytathat olyan tevékenységet, amely a sportrendezvény rendjét megzavarja, meghiúsítja vagy veszélyezteti a sportrendezvényen résztvevők személy- és vagyonbiztonságát;

 • rasszista vagy gyűlöletre uszító, agresszív, a sportszerű szurkolással össze nem egyeztethető magatartást nem tanúsíthat;

 • a tiltás alá nem tartozó feliratot, transzparenst és zászlót a kerítésre, korlátra, illetve oszlopra nem helyezheti el, azzal a kihelyezett reklámokat, menekülési útvonalakat nem fedheti el;

 • köteles a sportrendezvénybefejezésének időpontjában, valamint a szervezőnek, a rendezőnek vagy a rendőrségnek a személy- és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzet kialakulása miatt tett felhívására a sportrendezvény helyszínét elhagyni;

 • nem folytathat hivatalos engedély nélkül vállalkozási, aktuálpolitikai tevékenységet, különös tekintettel az Újpest 1885 Futball Kft. partnereitől független vállalkozási tevékenységet.

 1. Amennyiben a Pályarendszabályokban leírtakat a néző nem tartja be:

 • a Pályarendszabályokat megsérti vagy a rendező felszólítására a jogsértő magatartást nem hagyja abba, a rendező a sportrendezvényről eltávolítja;

 • A szervező köteles a sportrendezvényről eltávolított személy részére a belépőjegy eladást megtagadni, valamint megakadályozni, hogy a sportrendezvényen részt vehessen (a továbbiakban együtt: sportrendezvényen történő részvételből való kizárás). A sportrendezvényen történő részvételből való kizárás időtartama hat hónapnál rövidebb nem lehet és a szervező által vagy az utazó sportszervezet részvételével szervezett minden sportrendezvényre vonatkozó kizárás esetén a két évet, a meghatározott sportlétesítményre vonatkozó kizárás estén a négy évet nem haladhatja meg;

 • aki a rendező intézkedésével szemben erőszakkal lép fel, bűncselekményt követ el. A rendező az eltávolítandó személyt felszólítja személyazonossága igazolására. Amennyiben a rendbontó személy a felszólításnak nem tesz eleget, a rendező a rendőrséget haladéktalanul értesíti az igazoltatás érdekében. A rendőrség kiérkezéséig, de legfeljebb az értesítéstől számított harmadik óra végéig a rendező az eltávolítandó személyt visszatarthatja, feltéve, hogy a visszatartásra a helyszínen működő fényképfelvevő eszköz látóterében kerül sor. az intézkedésről képfelvevő eszközzel felvételt készít;

 • a Pályarendszabályok megszegéséből eredő kárért a néző, több károkozó esetén a károkozásban résztvevő nézők egyetemlegesen, a Polgári Törvénykönyvnek a kártérítésre vonatkozó általános szabályai szerinti felelősséggel tartoznak. A kártérítési felelősség nem érinti a néző szabálysértési vagy bűntetőjogi felelősségét;

 • a károkozó a sportszervezet részére minden, a károkozásból származó költséget köteles megtéríteni, tekintettel arra, hogy a Polgári Törvénykönyvnem a kártérítésre vonatkozó általános szabályai szerinti felelősséggel tartozik.

 1. A néző a sportrendezvénybefejezésének időpontjában, valamint a szervezőnek, a rendezőnek vagy a rendőrségnek a személy- és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzet kialakulása miatt tett felhívására köteles a sportrendezvény helyszínét elhagyni. A személy- és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzet kialakulása esetén a menekülő útvonalra és a menekülés módjára – Újpest 1885 Futball Kft. által előzetesen kidolgozott vonatkozó terv szerint – a helyszínen feladatot ellátó rendőrség utasításai az irányadók.

 2. A sportrendezvények biztonságos lebonyolítása érdekében a szervező:

 • gondoskodik a Pályarendszabályok mellékletében meghatározott, a sportlétesítmény területére be nem vihető tárgyak dokumentált átvételéről, biztonságos őrzéséről és a jogosult részére távozásakor történő visszaadásáról. A megőrzésre átvett tárgyak biztonságos tárolása a beléptetési pontok mellett kialakított tárolókban kerül megoldásra. Amennyiben a megőrzésre átvett tárgyakért tulajdonosa, a sportrendezvény befejezésétől számított két órán belül nem jelentkezik, a szervező a továbbiakban a felelős őrzés szabályai szerint jár el, azonban a tárgyakat maximum két héten keresztül őrzi;

 • jogosult a stadionba nem illő, a rendezvényre nem való tárgyak (pl. esernyő, dezodor, műanyag flakon, üvegpalack, szerszámok, élelmiszer, járművek stb.), egyéb élőlények (pl. háziállatok) bevitelét megtiltani, és ezt a rendezőkön keresztül ellenőriztetni;

 • jogosult a sportrendezvény helyszínén, a belépési pontoknál, a sportlétesítményhez tartozó közterületen és a kijelölt parkolókban, a résztvevők egyedi azonosítását lehetővé tevő kamerával megfigyelni, a felvételeket rögzíteni és a jogszabályokban leírtak szerint kezelni.

 1. A szervező a résztvevők érdekében felelősségbiztosítást kötött.

 2. A résztvevők biztonságos távozása érdekében a rendőrség a nézők meghatározott csoportját a sportlétesítményben visszatarthatja.

 3. A sportrendezvény és a nézők, valamint a további résztvevők biztonságára vonatkozó részletes előírásokat jogszabály állapítja meg.

 4. Azon néző, aki a vonatkozó jogszabályokat, a pályarendszabályokat, az Újpest 1885 Futball Kft. érdekeit közvetve vagy közvetlenül megsérti, a mérkőzésről eltávolítható, szabálysértés esetén a rendezvény látogatásától kitiltható, büntetés esetén eltiltható, továbbá az Stv. 73. § szerint a sportszervezet által kizárható.

 5. Figyelem, a létesítményben kép és hangrögzítés történik! Kamerával megfigyelt terület!

 6. A szervező a sportrendezvények biztonságáról szóló kormányrendelet hatálya alá nem tartozó versenyrendszerben szervezett, vagy normál biztonsági kockázatú sportrendezvény esetén a résztvevők egyedi azonosítására alkalmas biztonsági beléptetési és ellenőrző rendszer (a továbbiakban: beléptető rendszer) alkalmazásáról dönthet. A kiemelt biztonsági kockázatú sportrendezvény esetén, valamint a Minősítő Bizottság javaslata alapján az ORFK egyedi döntése szerint a fokozott biztonsági kockázatú sportrendezvény esetében beléptető rendszert kell alkalmazni. A rendező a beléptetés során jogosult a résztvevők személyazonosságát ellenőrizni.

 7. Ha a sportrendezvény elmaradt, illetve a nézők kizárásával vagy a nézőszám korlátozásával került megrendezésre, a belépőjegy ellenértékét három munkanapon belül vissza kell téríteni. Ha a sportrendezvény megszakadt, a megismételt sportrendezvényre a belépőjegy érvényes.

#19

Mijusko

Bojovic

#19 Mijusko Bojovic