Töltsd ki és nyerj!

Játssz velünk, töltsd ki kérdőívünket, és nyerj értékes nyereményeket!

Sorsolás: június 7.

A kérdőívet az alábbi linken éritek el: https://forms.gle/w6M2nn4D7Th6E7z4A

 

Az Újpest FC által szervezett kérdőíves nyereményjáték lebonyolítása és szabályzata

1. A Játék szervezője

Az Újpest FC által szervezett nyereményjáték (a továbbiakban: Játék vagy Kérdőív) szervezője és lebonyolítója az Újpest 1885 Futball Kft. (továbbiakban „Újpest FC”; székhely: 1044 Budapest, Megyeri út 13.) (a továbbiakban: Szervező).

 

2. részvételi feltételek

2.1. Szervező a Kérdőívet saját Facebook oldalán meghirdetett posztban (a továbbiakban: Poszt) és a klub magazinjában teszi közzé. Szervező az adott Játék időtartamáról és konkrét feltételeiről az adott Posztban tájékoztatja a résztvevőket.

2.2. A Játékban minden magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, magyar állampolgár az 2.7. pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy (a továbbiakban: Kitöltő vagy Játékos) részt vehet, aki

  • a Szervező által közzétett Posztban és plakátokon meghirdetett feladatot teljesíti, továbbá
  • hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező, illetve Lebonyolító a Játékba történt regisztrációja során rendelkezésre bocsátott adatait (teljes név, születési idő, e-mail cím), valamint a Játékos által benyújtott kérdőív tartalmát az adott Játékkal összefüggésben kezelje, és
  • a részvétellel a jelen szabályzatban (a továbbiakban: Játékszabályzat) írt valamennyi feltételt elfogadja (a továbbiakban együtt: Kitöltés).

- eleget tesz a kérdőív hiánytalan kitöltésének.

2.3. Egy kitöltő egy adott Játékban kizárólag 1 db kitöltéssel jogosult részt venni (kivéve, ha a Szervező az adott Posztban ettől eltérően rendelkezik).

2.4. Azok a kitöltések, amelyek a jelen Játékszabályzatban és az adott Posztban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, az adott Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes kitöltések számítógépes rögzítésre kerülnek. Szervező a nem valós adatokat megadó Kitöltőket kizárhatja az adott Játékból.

2.5. A Kérdőív beküldésével/leadásával a Kitöltő tudomásul veszi, hogy a Játékok technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező, illetve Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak.

2.6. A Kitöltéseket a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése céljából a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Kitöltő bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Kitöltőt indoklás nélkül az adott Játékból kizárhatja.

2.7. A Kitöltésből ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító, valamint a Kérdőív szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

2.9. Az adott Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Kitöltők, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vesznek részt, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító kitöltők kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

2.10. A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Kitöltések, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) az adott Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen feliratot tartalmaznak, (vi) a Szervező jó hírnevét sértik, (vii) sértik valamely 3. személy szerzői jogát, (viii) jogsértőek. A Pályázat tartalmáért a Kitöltő vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Kitöltő viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Kitöltéssel kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Kitöltőt terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Kitöltőre áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Kérdőívet beküldő Kitöltőt Játékból kizárja.

3. Nyertesek meghatározása

3.1. Szervező az adott Játék időtartama alatt érvényesen leadott és beküldött Kitöltések közül a véletlenség elve alapján gépi sorsolással, a Microsoft Excel szoftver ’véletlen.között’ függvényének segítségével választ ki 5 db Kitöltőt. A játék időtartama magyarországi idő szerint: 2024.05.04-től (szombat) 2024.05.30-ig (csütörtök) tart. A sorsolás és az eredményhirdetés időpontja: 2023.06.07(péntek).

3.2. A Szervező a sorsoláson összesen 1 db tartaléknyertes Kitöltőt is kisorsol, akik a sorsolás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, abban az esetben, ha a nyertesek, vagy a sorrendben előttük lévő tartaléknyertesek a jelen játékszabályzatban foglaltak alapján nem válnak jogosulttá a nyereményre.

4. Nyeremények, Nyertesek Értesítése, Nyeremények Átadása

4.1. Szervező az adott Játék nyereményét a Játék meghirdetésével egyidejűleg, az adott Posztban, illetve a kihelyezett plakátokon teszi közzé (a továbbiakban: Nyeremény). A nyertesek nyereményei a következők (nyertesenként egy nyeremény):

 

1 db páros VIP-belépőjegy a 2024-2025-ös szezon választott mérkőzésére + Újpest FC-ülőpárna + Biotech USA-ajándékcsomag

 

1 db választott mez névvel és számmal ellátva + Újpest FC-ülőpárna + Biotech USA-ajándékcsomag

 

1 db PUMA-focilabda a csapat által dedikálva + Újpest FC-ülőpárna + Biotech USA-ajándékcsomag

 

1 db 2024-2025-ös B-lelátóra szóló szezonbérlet + Újpest FC-ülőpárna + Biotech USA-ajándékcsomag

 

1 db PUMA-melegítőfelső választott méretben + Újpest FC-ülőpárna + Biotech USA-ajándékcsomag

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a játék időtartama alatt – a Kitöltők e-mailen keresztül történő előzetes értesítése mellett – a Nyereményeket, valamint a Játékszabályzat tartalmát megváltoztassa, azokat az adott Nyereménnyel egyenértékű más nyereménytárggyal helyettesítse.

4.2. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre nem váltható. Egy Kitöltő egy adott Játék teljes időtartama kizárólag 1 darab Nyereményre lehet jogosult.

4.3. Szervező a Nyeremények nyerteseit (tartaléknyerteseit) legkésőbb az adott sorsolást, illetve nyertes meghatározását követő 2 órán belül értesíti Kitöltő által megadott e-mail címen, amelyhez valamennyi Kitöltő az adott Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul (a továbbiakban: Értesítés). A nyertes Kitöltő az Újpest FC által e-mailben küldött értesítésre válaszüzenetben köteles az Értesítés kézhezvételét követő 24 órán belül visszaigazolni az Értesítést, valamint a Nyeremény kézbesítéséhez/átadásához szükséges személyes adatait (teljes név, magyarországi lakcím, telefonszám) pontosan megadni. Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza, vagy a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait nem adja meg, úgy a nyertes kitöltő kizárásra kerül, és Szervező a nyereményre tartaléknyertest jelöl ki.

4.4. Ha a Nyereményeket a Szervező postai úton juttatja el az adott nyertesnek a Kitöltő által az Értesítés visszaigazolásakor megadott magyarországi címére. Szervező a Nyeremény kézbesítését egyszer kísérli meg, az adott sorsolástól/nyertes meghatározásától számított 60 naptári napon belül. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átvételére a Magyar Posta érvényes Általános Szerződési Feltételeiben, valamint a postáról szóló 2012. évi CLIX. törvényben foglaltak szerint sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező, illetve Lebonyolító terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

4.5. Szervező kizárja az adott Játékból azt a kérdőívet, amelynél az azt Kitöltő részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatán vagy az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Kérdőívet beküldő Kitöltő egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek. A Kitöltő téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt, Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

5. Adózás, költségek

A Nyereményekhez tartozó esetleges nyereményadó-fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Kérdőíves nyereményjáték lebonyolításával járó költségeket, valamint a Nyeremények kézbesítésével járó postaköltséget a Szervező viseli. Egyéb esetlegesen felmerülő költségek a Kitöltőt terhelik.

6. Adatvédelem

6.1. A jelen Játékban történő részvétel és a kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

6.1.1. Szervező, mint adatkezelő és Lebonyolító, mint adatfeldolgozó a személyes adataikat (teljes név, születési idő, e-mail cím, nyertesség esetén lakcím, telefonszám) kizárólag az adott Játékkal összefüggésben, az adott Játék időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, illetve feldolgozza;

6.1.2. részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

6.2. A megadott adatok kezelője a szervező Újpest FC, mint adatkezelő. Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából a Lebonyolító végzi. Az adatfeldolgozó a Szervező utasításai szerint jár el, a Szervező az adatfeldolgozó tevékenységéért úgy felel, mintha azt maga látta volna el. A Szervező a Játékos által rendelkezésre bocsátott adatokat 30 naptári napig tárolja.

6.3. Az adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések – így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek – megtartásával történik. Az adatkezelő bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését az alábbi címen kérheti: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen. Ezen kívül a Kitöltőt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Kitöltő bírósághoz fordulhat. A kitöltő az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve jogainak megsértése esetén jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni, illetve jogosult bírósághoz fordulni.

6.4. A Kitöltő tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

7. Vegyes rendelkezések

7.1. A Kitöltők a Játékban való részvétellel magukra nézve automatikusan kötelezőnek fogadják el jelen Szabályzat rendelkezéseit.

7.2. A Kérdővek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a nyeremények kézbesítésének – szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért szervező, illetve lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

7.3. Szervező a – nem általa gyártott vagy forgalmazott – nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a nyereményét határidőben nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől vagy Lebonyolítótól nem követelheti.

7.4. Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com weboldalt, a www.instagram.com weboldalt, a Facebook Rajongói oldalt, az Instagram Rajongói oldalt, illetve az azokat működtető szervert ért külső, ún. sql támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Facebook oldalt vagy az Instagram oldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. Illetően, úgy ezen esetekre a Szervező és Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

7.5. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek, kérdőív szelvények, illetve a Kérdőíves nyereményjáték szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Kitöltőt azonnali hatállyal kizárja az adott Játékból.

7.6. Ha a Kitöltő adatfeltöltés közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

7.7. Szervező, illetve lebonyolító kizárja a felelősségét a Google Form rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

7.8. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a szervező a játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi a Facebook oldalon. 

7.9. A Játékkal kapcsolatos panaszok a Szervezőhöz kizárólag elektronikus úton nyújthatók be az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre, a panasz alapjául szolgáló esemény bekövetkezésétől számított 2 napon belül. A panaszban fel kell tüntetni a Játékos vezeték- és keresztnevét, e-mail címét valamint a panasz részletes leírását illetve alapját. Azon panaszok, melyek nem felelnek meg ezen feltételeknek, nem kerülnek elbírálásra. A panaszokat a Szervező bírálja el azok kézhezvételét követő 7 napon belül. A Szervező döntése a panaszt illetően végleges, ellene jogi eljárás nem indítható és nem fellebbezhető. A panaszost a Szervező a döntéséről e-mailben értesíti.

7.10. A jelen játék promóciós játéknak minősül, nem terjed ki rá a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. év XXXIV. szóló törvény hatálya.

ADATKEZELÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ RÉSZLETES SZABÁLYOK ÉS TÁJÉKOZTATÁSOK

Az adatok kezelését a Szervező végzi.

Az adatkezelések önkéntes hozzájáruláson alapulnak.

Az adatkezelés célja a Játékban való részvétel és az ezzel összefüggő kommunikáció lebonyolítása.

kezelt személyes adatok köre: teljes név, születési idő, e-mail cím, nyertesség esetén lakcím, telefonszám

Az adatkezelés időtartama: a promóciós játékhoz kapcsolódó adatkezelés időtartama a játék lebonyolításáig (adatkezelési cél eléréséig) tart.

A kezelt adatok elektronikus adatbázisban kerülnek rögzítésre. A kezelt adatokat Fehér Tamás, mint adatkezelő, és adatfeldolgozó munkavállalói ismerhetik meg. A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá. Mind az adatkezelő, mind az adatfeldolgozó minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a személyes adatok biztonságát, ennek keretében megteszik mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatkezelő és adatfeldolgozó informatikai rendszere és hálózata megfelelően védett a számítógéppel kapcsolatos bűncselekmények ellen. Az üzemeltető a biztonságról jelszavas védelem, tűzfal, szerver biztonsági eljárásokkal gondoskodik. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldásokat biztosítanak, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. Annak érdekében, hogy az adatok a véletlen megsemmisülés és sérülés, valamint az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen védettek, illetve üzemzavar esetén helyreállíthatóak legyenek, az adatokról biztonsági mentés készül. Az adatok kizárólag a Játék lebonyolítása érdekében és során kerülnek kezelésre, nem kerülnek továbbításra, és a Játék lebonyolítását követően haladéktalanul törlésre kerülnek.

A résztvevő/érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei:

a) tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől a személyes adatainak kezeléséről: Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. Ez a tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a tájékoztatás 10 000 Ft költségtérítés ellenében igényelhető. Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak törvényben meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről. Az adatkezelő az elutasított kérelmekről a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot évente a tárgyévet követő január 31-ig értesíti.

Mindez azt jelenti, hogy Ön bármikor tájékoztatást igényelhet arról, hogy az adatkezelő milyen alapon kezeli az Ön személyes adatait, és az adatkezelő az Ön kérdésére írásban, 25 munkanapon belül köteles válaszolni.

b) kérheti a személyes adatainak helyesbítését: ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

Ez azt jelenti, hogy amennyiben Ön azt észleli, hogy az adatai nem helyesek, és ezt jelzi az adatkezelő részére, akkor azt az adatkezelő kijavítja, és ezt követően az Ön által jelzett helyes adatokat alkalmazza.

c) kérheti a személyes adatainak törlését vagy zárolását: a személyes adatot törölni kell, ha (i) kezelése jogellenes; (ii) az érintett kéri; (iii) az hiányos vagy téves- és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható-, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; (iv) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; (v) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Ezt azt jelenti, hogy Ön bármikor kéreti az adatainak a törlését (Játékból való kizárását), ilyen kérését az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre jelezheti.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 munkanapon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről. Az adatkezelő az elutasított kérelmekről a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot évente a tárgyévet követő január 31-ig értesíti.

d) Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; valamint ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; továbbá törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 munkanapon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett az adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 munkanapon belül bírósághoz fordulhat.

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Adatfeldolgozó:

Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az adatkezelő határozza meg. Az adatkezelési műveletekre vonatkozó utasítások jogszerűségéért az adatkezelő felel. Az adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, illetőleg az adatkezelő által meghatározott keretek között felelős a személyes adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért. Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót nem vehet igénybe. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

Adattovábbítási nyilvántartás: Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. Az adatok ezen nyilvántartásban történő megőrzésére irányuló kötelezettség időtartamát jogszabály korlátozhatja, azonban személyes adatok esetében ez öt évnél, különleges adatok esetében pedig húsz évnél rövidebb időtartam nem lehet.

Kártérítés és sérelemdíj: Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az Adatfeldolgozó által okozott kárért, és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is.

Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Budapest, 2024. április 30.

Újpest 1885 Futball Kft

Szervező

 

banner szelfizz

Újpest Football Club

1044 Budapest, Megyeri út 13.