Pályarendszabály

A szervező a sportlétesítmény beléptetőpontjainál jól látható hirdetményben köteles meghatározni a sportrendezvényen történő részvétel feltételeit és a magatartási szabályokat (a továbbiakban együtt: pályarendszabály), amelyeket - általános szerződési feltételekként összefoglalva - a belépőjegyen, bérleten is fel kell tüntetni.

 1. A jegy vagy bérlet megvásárlásával, egyéb, belépésre szolgáló igazolás átvételével, vagy a belépésre jelentkezéssel a sportrendezvény résztvevője a pályarendszabályt magára nézve kötelezőnek fogadja el. A pályarendszabályok rendelkezésein túlmenően köteles betartani a szervező által meghatározott előírásokat, illetve a szervező, a rendőrség és a rendezők utasításait, a közreműködők (stewardok) kéréseit.
 1. A néző a sportrendezvény helyszínére akkor léptethető be, ha:
  1. Érvényes belépőjeggyel, bérlettel vagy más, belépésre jogosító igazolvánnyal rendelkezik. A belépőjegyek a klub rendezvényeire egyszeri belépésre jogosítanak, a belépőjegyek és a bérletek másra a klub engedélyével ruházhatók át. Bárminemű, a belépőjegyekkel vagy a bérletekkel történő visszaélés esetén a szervező vagy a rendező a bérletet vagy belépőjegyet vételárának visszatérítése nélkül érvénytelenítik, és a szabályokat megsértőket a jogszabályi rendelkezéseknek és jelen pályarendszabályban leírtaknak megfelelően a rendezvény látogatásától távol tarthatják, illetve kizárhatják. Beléptető rendszer alkalmazása esetén a szervező személyazonosításra alkalmas, fényképpel ellátott, kedvezményekre jogosító kártya (a továbbiakban: klubkártya) kiváltását is kötelezővé teheti. Ha a jegy, bérlet vagy ezek igénylésére vagy átvételére jogosító utalvány (a továbbiakban: utalvány) értékesítését az utazó sportszervezet végzi, saját jegyértékesítése tekintetében a klubkártya kiváltását az utazó sportszervezet beléptető rendszer alkalmazása nélkül is kötelezővé teheti az utazó sportszervezet részvételével belföldön és külföldön megrendezésre kerülő sportrendezvényekre is.
  2. Ha a beléptetéskor a belépőjegy, a bérlet vagy a klubkártya birtokosának személyes adatai megegyeznek a személyazonosság igazolására alkalmas, a helyszínen felmutatott igazolványban szereplő adatokkal.
  3. Nem áll nyilvánvalóan alkohol, kábítószer vagy más bódító hatású szer befolyása alatt.
  4. Nem tart magánál szeszes italt, kábítószert, valamint olyan tárgyat, amely a sportrendezvény megtartását, továbbá mások személy- és vagyonbiztonságát veszélyezteti, játékosokat vagy a hivatalos személyeket, más nézők szórakozását megzavarhatja, erőszakos cselekményre felhasználható, illetve amelynek birtoklását jogszabály, a sportrendezvényre való bevitelét a szervező megtiltotta. Aki ilyen tárgyat a tiltás ellenére megkísérel a sportlétesítmény területére bevinni, vele szemben a szervező kizárással élhet.
  5. Nem tart magánál mások iránti gyűlöletkeltő, rasszista, antiszemita, mások jogait sértő, megbotránkoztató vagy politikai vélemény kifejezésére alkalmas eszközt, uszító feliratot, zászlót vagy jogszabály által tiltott önkényuralmi jelképet.
  6. Nem tart magánál 20cmx20cmx30cm-nél nagyobb táskát, illetve professzionális kép- vagy hangfelvétel készítésére, vagy ezek továbbítására alkalmas eszközt.
  7. Nem tart magánál üveget, műanyag flakont, sprayt, vagy bármilyen folyadékot, továbbá – a klub engedélye nélkül - dobot, trombitát, hangszórót, vagy egyéb hangkeltésre alkalmas eszközt.
  8. Nem áll a sportról szóló 2004. évi I. törvény (továbbiakban Stv.) 73. § (1) bekezdése szerinti kizárás, a sportrendezvények látogatásától eltiltás büntetés vagy a szabálysértési kitiltás vagy a Stv. 76/A. (1) bekezdése szerinti külföldi sportszervezet, hatóság, bíróság hasonló tartalmú döntésének hatálya alatt.
  9. Betartja a szervező által meghatározott biztonsági előírásokat, ruházata és csomagja átvizsgálásához hozzájárul.
  10. A szervező, a rendező, vagy jogszabályban meghatározott más személy felszólítására személyazonosságát igazolja.
  11. Megfelel a Stv. feltételeinek és az MLSZ, illetve a FIFA és az UEFA által szervezett nemzetközi mérkőzéseken a sportszövetségek által meghatározottak szerint által előírt egyéb kritériumoknak.
  12. Nem folytat – vagy korábbi, és/vagy aktuális magatartásából nem lehet arra következtetni, hogy folytatni fog – olyan tevékenységet, amely a sportrendezvény megtartását megzavarja, meghiúsítja, illetve mások személyi és vagyonbiztonságát veszélyezteti, vagy rasszista, gyűlöletre uszító, másokban félelmet, riadalmat keltő, vagy másokat megbotránkoztató, vagy az elvárhatóság szerint nem a sportszerű szurkolással, buzdítással összegfüggő magatartást tanúsít, továbbá aki megzavarja vagy veszélyezteti a sportrendezvényen résztvevők, az arra érkezők vagy az onnan távozók testi épségét, vagy vagyoni javait.
  13. Nem tanúsít az elvárhatóság szerint olyan magatartást, mely másokban megbotránkozást, riadalmat kelt, illetve a sportszerű szurkolással össze nem egyeztethető.
  14. Tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt róla kép- és hangfelvétel készíthető.
  15. Tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt a rendezők és az arra jogosult személyek a pályarendszabályokban foglaltak betartását folyamatosan ellenőrzik.
 1. A szervező köteles azt a résztvevőt, aki a sportrendezvény megtartását, illetve mások személyi és vagyonbiztonságát veszélyezteti, vagy rasszista, gyűlöletre uszító, másokban félelmet keltő, vagy másokat megbotránkoztató, nem a sportszerű szurkolással, buzdítással összefüggő magatartást tanúsít, e magatartások abbahagyására felszólítani.
 1. Ha a résztvevő a sportrendezvény időtartama alatt az 1. pontban foglalt feltételeknek nem felel meg, vagy a 2. pont szerinti magatartást a rendező figyelmeztetésére nem hagyja abba, a sportrendezvényről eltávolítható. A rendező a személyt felszólítja személyazonossága igazolására. Amennyiben a személy a felszólításnak nem tesz eleget, a rendező - jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában - a rendőrséget haladéktalanul értesíti az igazoltatás érdekében. A rendőrség kiérkezéséig, de legfeljebb az értesítéstől számított harmadik óra végéig a rendező a személyt visszatarthatja, feltéve, hogy a visszatartásra a helyszínen működő képfelvevő eszköz látóterében kerül sor. A képfelvevő eszköz által rögzített felvételek kezelésére a Stv. 74. § (4) és (5) bekezdésében foglalt rendelkezések megfelelően irányadók. A visszatartott személy rendőrség által történő igazoltatása esetén a Stv. 65. § (2) bekezdésében meghatározott szervezőt kell a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 24. § (4) bekezdése szerinti igazoltatást kérőnek tekinteni.
 1. A 4. pont szerinti visszatartásra a rendező akkor is jogosult, ha az a visszatartott személlyel szemben kiszabandó, a Stv. 73. § szerinti kizárásról szóló határozat elkészítéséhez és annak közléséhez szükséges.
 1. A sportrendezvényen résztvevő ruházatának és csomagjának átvizsgálására, személyazonosságának megállapítására, a rendezvényről való eltávolítására, visszatartására a mérkőzés biztosítását végző rendőr és a biztosítást végző rendező szerv alkalmazottja vagy a rendező is jogosult.
 1. A néző:
  1. Kizárólag a belépőjegyen, bérleten, meghívón, illetve belépésre jogosító igazoláson megjelölt beléptető kapun keresztül léphet be a sportlétesítmény területére, a kijelölt útvonalon közelítheti meg a szektorát, és – ülőhely esetén – a belépőjegyen/bérleten/meghívón feltüntetett ülőhelyet foglalhatja el. Amennyiben a néző ennek a feltételnek, vagy a rendező egyéb, a rendre vonatkozó felhívásának nem tesz eleget, úgy a létesítménybe történő beléptetését a rendező megtagadja.
  2. Nem akadályozhatja a többi résztvevő beléptetését, illetve távozását.  A kerítésre fel nem mászhat, azon keresztül semmilyen tárgyat nem vehet át, adhat át, illetve dobhat át.
  3. A létesítményt – amennyiben arról a szervező, rendező, vagy a rendőrség másképpen nem rendelkezik – csak a belépési ponton hagyhatja el.
  4. Előzetes tájékoztatást követően a szektorban a rendőrség által előírtak szerint visszatartható. A nézők biztonságos távozása érdekében a rendőrség a nézőket az ellenérdekű szurkolói csoportok sportlétesítményből, a rendőri biztosítás működési körzetéből, illetve a szurkolók kísérési útvonalából történő eltávozásáig a sportlétesítményben visszatarthatja. Ha a sportrendezvényen a rendőrség nincs jelen, a szervező a visszatartásról önállóan is dönthet - Stv. 68 §. (9).
  5. Biztonsági okból a résztvevők meghatározott csoportja a rendező döntése alapján a bérlet vagy a belépőjegy által meghatározottól eltérő szektorba átirányítható.
 1. Aki a rendezvényen a létesítménynek a nézőktől vagy a nézők meghatározott csoportjától elzárt területére jogosulatlanul belép, ott tartózkodik, vagy e területre a sportrendezvény megtartását vagy mások testi épségét veszélyeztető tárgyat bedob, bűncselekményt követ el. A jogsértést elkövető személyt a rendezők a jogszabályok rendelkezései szerint visszatartják, jogszabály által lehetővé tett egyéb intézkedést alkalmaznak vele szemben, és a rendőrhatóságnak átadják.

  Aki sportrendezvényen az arcát olyan módon eltakarva jelenik meg vagy tartózkodik, amely alkalmas arra, hogy meghiúsítsa a személyének a hatóság vagy az eljáró hivatalos személy által történő azonosítását, szabálysértést követ el.

  Felhívjuk a nézők figyelmét a 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló jogszabály vonatkozó rendelkezéseinek betartására.

 1. A néző a sportrendezvényen:
  • köteles betartani a Pályarendszabályok rendelkezéseit, a szervező által meghatározott előírásokat, illetve a rendezők utasításait;
  • a FIFA és UEFA által szervezett nemzetközi mérkőzéseken a sportszövetségek által meghatározottak szerint fogyaszthat a sportlétesítmény területén szeszesitalt. A magyar bajnoki/kupa-mérkőzéseken az 5 % alkoholtartalmat meg nem haladó ital árusítása és fogyasztása a szervező hozzájárulásával lehetséges;
  • a dohányzással kapcsolatos előírásokat betartja;
  • nem folytathat olyan tevékenységet, amely a sportrendezvény rendjét megzavarja, meghiúsítja vagy veszélyezteti a sportrendezvényen résztvevők személy- és vagyonbiztonságát;
  • rasszista vagy gyűlöletre uszító, agresszív, a sportszerű szurkolással össze nem egyeztethető magatartást nem tanúsíthat;
  • transzparenst, zászlót a kerítésre, a korlátra, oszlopra csak szervező és a rendező engedélyével helyezhet el, de azzal a kihelyezett reklámokat, menekülési útvonalakat nem fedheti el;
  • nem hozhat promóciós vagy kereskedelmi célú tárgyat, kivéve, ha erre vonatkozóan a szervező engedélyével rendelkezik;
  • nem használhat videokamerát, vagy professzionális fényképezőgépet, kivéve, ha erre vonatkozóan a szervező engedélyével rendelkezik;
  • nem használhat pirotechnikai eszközt, tüzet nem okozhat;
  • nem használhat lézert-, vagy hasonló jelzőfényt;
  • a menekülő útvonalon (pl. stadion lépcsőin) nem állhat meg, a menekülő útvonalakat, folyosókat, bejáratokat, vészkijáratokat nem torlaszolhatja el, azokat köteles szabadon hagyni, a gépjárművek és gyalogosok közlekedését nem akadályozhatja;
  • sportrendezvényről, illetve annak eredményéről és egyes történéseiről csak a szervező sportszövetség előzetes írásbeli hozzájárulásával vagy szerződés alapján továbbíthat információt, ideértve főként a sportfogadási jellegű és on-line sportfogadás szervezők illetve sportfogadási adatszolgáltatók, valamint azok alvállalkozói részére továbbított információkat, valamint a rendezvény vagyoni értékű jogait érintő felvételeket. Amennyiben a résztvevő a helyszínen nem tudja bemutatni a szervező írásbeli engedélyét - felszólítást követően - eltávolításra kerülhet;
  • köteles a sportrendezvénybefejezésének időpontjában, valamint a szervezőnek, a rendezőnek vagy a rendőrségnek a személy- és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzet kialakulása miatt tett felhívására a sportrendezvény helyszínét elhagyni;
  • nem folytathat hivatalos engedély nélkül vállalkozási, aktuálpolitikai tevékenységet, különös tekintettel az Újpest 1885 Futball Kft. partnereitől független vállalkozási tevékenységet.
 1. Amennyiben a Pályarendszabályokban leírtakat a néző nem tartja be:
  • a Pályarendszabályokat megsérti, vagy a rendező felszólítására a jogsértő magatartást nem hagyja abba, a rendező a sportrendezvényről eltávolítja;
  • a szervező köteles a sportrendezvényről eltávolított személy részére a belépőjegy eladást megtagadni, valamint megakadályozni, hogy a sportrendezvényen részt vehessen (a továbbiakban együtt: sportrendezvényen történő részvételből való kizárás). A sportrendezvényen történő részvételből való kizárás időtartama hat hónapnál rövidebb nem lehet és a szervező által vagy az utazó sportszervezet részvételével szervezett minden sportrendezvényre vonatkozó kizárás esetén a két évet, a meghatározott sportlétesítményre vonatkozó kizárás estén a négy évet nem haladhatja meg;
  • aki a rendező intézkedésével szemben erőszakkal lép fel, bűncselekményt követ el. A rendező az eltávolítandó személyt felszólítja személyazonossága igazolására. Amennyiben a rendbontó személy a felszólításnak nem tesz eleget, a rendező a rendőrséget haladéktalanul értesíti az igazoltatás érdekében. A rendőrség kiérkezéséig, de legfeljebb az értesítéstől számított harmadik óra végéig a rendező az eltávolítandó személyt visszatarthatja, feltéve, hogy a visszatartásra a helyszínen működő fényképfelvevő eszköz látóterében kerül sor, az intézkedésről képfelvevő eszközzel felvételt készít;
  • a Stv. 71. § (3) bekezdés szerinti visszatartásra a rendező akkor is jogosult, ha az a visszatartott személlyel szemben kiszabandó, a Stv. 73. § szerinti kizárásról szóló határozat elkészítéséhez és annak közléséhez szükséges;
  • a Pályarendszabályokban meghatározott kötelezettség megszegéséből eredő jogsértésért, illetve kárért a néző a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint köteles sérelemdíjat fizetni, illetve tartozik a kártérítési felelősségre vonatkozó általános szabályok szerinti kártérítéssel. Ha a kötelezettség megszegésében több néző is részt vesz, felelősségük egyetemleges. A kártérítési felelősség nem érinti a néző szabálysértési vagy bűntetőjogi felelősségét;
  • a károkozó a sportszervezet részére minden, a károkozásból származó költséget köteles megtéríteni, tekintettel arra, hogy a Polgári Törvénykönyv kártérítésre vonatkozó általános szabályai szerinti felelősséggel tartozik.
 1. A néző a sportrendezvénybefejezésének időpontjában, valamint a szervezőnek, a rendezőnek vagy a rendőrségnek a személy- és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzet kialakulása miatt tett felhívására köteles a sportrendezvény helyszínét elhagyni. A személy- és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzet kialakulása esetén a menekülő útvonalra és a menekülés módjára – Újpest 1885 Futball Kft. által előzetesen kidolgozott vonatkozó terv szerint – a helyszínen feladatot ellátó rendőrség utasításai az irányadók.
 1. A sportrendezvények biztonságos lebonyolítása érdekében a szervező:
  • gondoskodik a Pályarendszabályok mellékletében meghatározott, a sportlétesítmény területére be nem vihető tárgyak dokumentált átvételéről, biztonságos megőrzéséről és annak távozásakor a jogosult részére történő visszaadásáról. Ha a be nem vihető tárgyakért a tulajdonos a sportrendezvény befejezésétől számított egy héten belül nem jelentkezik, annak további őrzéséről a szervező vagy a rendező nem köteles gondoskodni és a tárgy tulajdonosa vagy más személy a továbbiakban a szervezővel vagy a rendezővel szemben sem vagyoni, sem nem vagyoni követeléssel nem élhet;
  • jogosult a stadionba nem illő, a rendezvényre nem való tárgyak (pl. esernyő, dezodor, műanyag flakon, üvegpalack, szerszámok, élelmiszer, járművek stb.), egyéb élőlények (pl. háziállatok) bevitelét megtiltani, és ezt a rendezőkön keresztül ellenőriztetni;
  • a szervező - rendező alkalmazása esetén a rendező - és az utazó sportszervezet képviselője a sportrendezvények biztonságáról szóló kormányrendelet hatálya alá nem tartozó versenyrendszerben szervezett, valamint a normál és fokozott biztonsági kockázatú sportrendezvény ideje alatt - annak helyszínén, a beléptetésre váró szurkolók által elfoglalt közterületen és a nézők részére kijelölt parkolókban - a résztvevők személyi és vagyonbiztonsága, valamint az előzetesen meghatározott szabályokat megsértő, a kizárási eljárás alapjául szolgáló cselekmény elkövetőjének azonosítása céljából, az e résztvevőkkel szembeni, a Stv. 73. § szerinti kizárás és az azt követő további eljárások lefolytatása érdekében jogosult, a labdarúgás sportág tekintetében a fokozott, valamint valamennyi kiemelt biztonsági kockázatú sportrendezvény ideje alatt köteles a résztvevőket a rendőrség által meghatározott helyszínekre, a rendőrség által meghatározott számban elhelyezett, valamint a szervező vagy - rendező alkalmazása esetén - a rendező testére rögzített, a résztvevők egyedi azonosítását lehetővé tevő minőségű - ideértve a biometrikus azonosításra alkalmas - felvételt biztosító, képet és hangot is rögzítő kamerával megfigyelni, a felvételt rögzíteni és az e bekezdésben meghatározott célokból felhasználni, valamint a sportrendezvény megtartását követő 60 napig kezelni.
 1. A szervező a résztvevők érdekében felelősségbiztosítást kötött.
 1. A résztvevők biztonságos távozása érdekében a rendőrség a nézők meghatározott csoportját a sportlétesítményben visszatarthatja.
 1. A sportrendezvény és a nézők, valamint a további résztvevők biztonságára vonatkozó részletes előírásokat jogszabály állapítja meg.
 1. Azon néző, aki a vonatkozó jogszabályokat, a pályarendszabályokat, az Újpest 1885 Futball Kft. érdekeit közvetve vagy közvetlenül megsérti, a mérkőzésről eltávolítható, szabálysértés esetén a rendezvény látogatásától kitiltható, büntetés esetén eltiltható, továbbá a Stv. 73. § szerint a sportszervezet által kizárható.
 1. A szervező vagy az utazó sportszervezet az általa szervezett hazai és a részvételével idegenben vagy külföldön megrendezésre kerülő sportrendezvényen történő részvételből való kizárást alkalmazhat azon személlyel szemben, akit az általa vagy közreműködésével szervezett sportrendezvényről eltávolítottak, vagy aki a névre szóló jegy-, bérletértékesítés, belépésre jogosító igazolás, illetőleg ezek átvételére jogosító utalvány kibocsátása esetén azokat más személy részére jogosulatlanul átadja, vagy aki a szervező vagy az utazó sportszervezet pályarendszabályait vagy a jegy, bérlet, klubkártya, utalvány igényléséhez kapcsolódó általános szerződési feltételeket megsérti, továbbá a sportrendezvényen történő részvételből kizárható az a személy is, akit a Stv. 71. § (3) bekezdése alapján el kellett volna távolítani, de erre azért nem került sor, mert a sportrendezvény helyszínén való szervezői (rendezői) beavatkozás következtében olyan nézői cselekmény volt várható, amely a sportrendezvény biztonságát aránytalanul veszélyeztette volna.
 1. A szervező és az utazó sportszervezet a sportrendezvényen történő részvételből való kizárásról szóló közlés követelményét úgy is teljesítheti, hogy az erről szóló döntést a kizárandó személy a Stv. 72/B. § (2) bekezdése alapján általa kezelt elektronikus levélcímére az adatbiztonsági követelményeknek megfelelő elektronikus levélben továbbítja. Az így továbbított döntés kézbesítettnek tekintendő az elküldést követő munkanapon. A kizárásról hozott döntés hatálya a közlés megadott elektronikus levélcímre továbbításával akkor is beáll, ha az érintett személy az elektronikus levélcímének változását vagy megszűnését a szervező vagy az utazó sportszervezet által előzetesen meghatározott módon nem jelentette be.
 1. Figyelem, a létesítményben kép és hangrögzítés történik! Kamerával megfigyelt terület!
 1. A szervező a sportrendezvények biztonságáról szóló kormányrendelet hatálya alá nem tartozó versenyrendszerben szervezett, vagy normál biztonsági kockázatú sportrendezvény esetén a résztvevők egyedi azonosítására alkalmas biztonsági beléptetési és ellenőrző rendszer (a továbbiakban: beléptető rendszer) alkalmazásáról dönthet. A kiemelt biztonsági kockázatú sportrendezvény esetén, valamint a Minősítő Bizottság javaslata alapján az ORFK egyedi döntése szerint a fokozott biztonsági kockázatú sportrendezvény esetében beléptető rendszert kell alkalmazni. A rendező a beléptetés során jogosult a résztvevők személyazonosságát ellenőrizni.
 1. A szervező és - ha a jegyértékesítésben közreműködik - az utazó sportszervezet, továbbá a jegyértékesítést a szervező vagy az utazó sportszervezet megbízásából végző személy a klubkártya értékesítésekor a néző személyazonosságát egybeveti a sportrendészeti nyilvántartás adataival. A sportrendészeti nyilvántartásban szereplő személynek klubkártya, névre szóló belépőjegy, bérlet és utalvány nem értékesíthető az eltiltó, a kitiltó vagy a kizáró határozat szerinti sportrendezvény helyszínére, illetve sportlétesítménybe, utazó sportszervezetként a sportrendezvény helye szerinti hazai vagy külföldi sportlétesítménybe, valamint a Stv. 76/A. § (1) bekezdése szerinti, külföldi sportszervezet, hatóság, bíróság hasonló tartalmú döntésének hatálya alatt álló személynek.
  A szervező és - ha az értékesítésben saját nézői tekintetében közreműködik - az utazó sportszervezet, továbbá a jegyértékesítést a szervező vagy az utazó sportszervezet megbízásából végző személy a már értékesített klubkártyát, a névre szóló belépőjegyet, bérletet vagy utalványt 8 napon belül érvényteleníti, ha tudomást szerez arról, hogy a jogosult szerepel a sportrendészeti nyilvántartásban, vagy azt a meghatározott értékesítési feltételeket megszegve igényelték vagy kísérlik meg felhasználni.
   
 2. Ha a sportrendezvény elmaradt, illetve a nézők kizárásával vagy a nézőszám korlátozásával került megrendezésre, a belépőjegy ellenértékét három munkanapon belül vissza kell téríteni. Ha a sportrendezvény megszakadt, a megismételt sportrendezvényre a belépőjegy érvényes.
   
 3. A néző köteles betartani a szervező által meghatározott biztonsági előírásokat és a Pályarendszabályban foglaltakat. A néző nem folytathat olyan tevékenységet, amely a sportrendezvényt megzavarja, meghiúsítja vagy a sportrendezvényen résztvevők, az arra érkezők vagy az onnan távozók személyiségi jogait vagy vagyoni javait sérti vagy veszélyezteti. A jelen pontban meghatározott kötelezettség megszegéséből eredő jogsértésért, illetve kárért a néző a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint köteles sérelemdíjat fizetni, illetve tartozik a kártérítési felelősségre vonatkozó általános szabályok szerinti kártérítéssel. Ha a jelen pontban meghatározott kötelezettség megszegésében több néző is részt vesz, felelősségük egyetemleges.

 

Értelmező rendelkezések:

sportrendezvény résztvevője: az a természetes személy, aki a sportrendezvény helyszínén annak időtartama alatt tartózkodik. A néző (szurkoló) résztvevőnek minősül.

sportrendezvény: versenyrendszerben vagy azon kívül, sporttevékenység végzése céljából tartott sportesemény, verseny, mérkőzés és az azt közvetlenül megelőző másfél óra, valamint az azt közvetlenül követő másfél óra.

 

Újpest Football Club

1044 Budapest, Megyeri út 13.