Az oldal jelenleg karbantartás alatt áll. Az esetleges hibákért elnézést kérünk.
#7 Simon Krisztián
Születési idő 1991. 06. 10.

VASAS FC - Újpest FC
2023. február 12. 17:30

2023. február 12. 17:30

 

Irány a Shop

 

Jegyvásárlás

 

A kezdőrúgáshoz

 

További lehetőségek

 

Stadion - Pályarend

A Szusza Ferenc Stadionban és az Újpest Labdarúgó Sportcentrumában
érvényben lévő pályarendszabályok

 1. A néző a sportrendezvény helyszínére akkor léptethető be, ha:

 • Érvényes belépőjeggyel, bérlettel vagy más belépésre jogosító igazolvánnyal rendelkezik. A belépőjegyek a klub rendezvényeire egyszeri belépésre jogosítanak, a belépőjegyek és a bérletek másra a klub engedélyével ruházhatók át. Bárminemű, a belépőjegyekkel vagy a bérletekkel történő visszaélés esetén a szervező vagy a rendező a bérletet vagy belépőjegyet vételárának visszatérítése nélkül érvénytelenítik, és a szabályokat megsértőket a jogszabályi rendelkezéseknek és jelen pályarendszabályban leírtaknak megfelelően a rendezvény látogatásától távol tarthatják, illetve kizárhatják.

 • Ha a beléptetéskor a belépőjegy, a bérlet vagy a klubkártya birtokosának személyes adatai megegyeznek a személyazonosság igazolására alkalmas, a helyszínen felmutatott igazolványban szereplő adatokkal.

 • Nem áll nyilvánvalóan alkohol, kábítószer vagy más bódító hatású szer befolyása alatt;

 • Nem tart magánál szeszes italt, kábítószert, valamint olyan tárgyat, amely a sportrendezvény megtartását, továbbá mások személy- és vagyonbiztonságát veszélyezteti, illetve amelynek birtoklását jogszabály, a sportrendezvényre való bevitelét a szervező megtiltotta. Aki ilyen tárgyat a tiltás ellenére megkísérel a sportlétesítmény területére bevinni, vele szemben a szervező kizárással élhet.

 • Nem tart magánál mások iránti gyűlöletkeltő, rasszista, antiszemita, mások jogait sértő, megbotránkoztató vagy politikai vélemény kifejezésére alkalmas eszközt, uszító feliratot, zászlót vagy jogszabály által tiltott önkényuralmi jelképet;

 • Nem tart magánál 20cmx20cmx30cm-nél nagyobb táskát, illetve professzionális kép- vagy hangfelvétel készítésére, vagy ezek továbbítására alkalmas eszközt;

 • Nem tart magánál üveget, műanyag flakont, sprayt, vagy bármilyen folyadékot, továbbá – a klub engedélye nélkül - dobot, trombitát, hangszórót, vagy egyéb  hangkeltésre alkalmas eszközt;

 • Nem áll a sportról szóló 2004. évi I. törvény (továbbiakban Stv.) 73. § (1) bekezdése szerinti kizárás, a sportrendezvények látogatásától eltiltás büntetés vagy a szabálysértési kitiltás vagy az Stv. 76/A. (1) bekezdése szerinti külföldi sportszervezet, hatóság, bíróság hasonló tartalmú döntésének hatálya alatt;

 • Betartja a szervező által meghatározott biztonsági előírásokat, ruházata és csomagja átvizsgálásához hozzájárul;

 • A szervező, a rendező, vagy jogszabályban meghatározott más személy felszólítására személyazonosságát igazolja;

 • Megfelel a Stv.  feltételeinek és az MLSZ, illetve a FIFA és az UEFA által szervezett nemzetközi mérkőzéseken a sportszövetségek által meghatározottak szerint által előírt egyéb kritériumoknak.

 • Nem folytat – vagy korábbi, és/vagy aktuális magatartásából lehet arra következtetni, hogy nem fog folytatni – olyan tevékenységet, amely a sportrendezvény megtartását megzavarja, meghiúsítja, illetve mások személyi és vagyonbiztonságát veszélyezteti, vagy rasszista, gyűlöletre uszító, másokban félelmet, riadalmat keltő, vagy másokat megbotránkoztató, vagy az elvárhatóság szerint nem a sportszerű szurkolással, buzdítással összefüggő magatartásnak megfelelő, továbbá aki megzavarja vagy veszélyezteti a sportrendezvényen résztvevők, az arra érkezők vagy az onnan távozók testi épségét, vagy vagyoni javait

 • Nem tanúsít az elvárhatóság szerint olyan magatartást, mely másokban megbotránkozást, riadalmat kelt, illetve a sportszerű szurkolással össze nem egyeztethető;

 • Tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt róla kép- és hangfelvétel készíthető;

 • Tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt a rendezők és az arra jogosult személyek a pályarendszabályokban foglaltak betartását folyamatosan ellenőrzik;

 1. A szervező köteles azt a résztvevőt, aki a sportrendezvény megtartását, illetve mások személyi és vagyonbiztonságát veszélyezteti, vagy rasszista, gyűlöletre uszító, másokban félelmet keltő, vagy másokat megbotránkoztató, nem a sportszerű szurkolással, buzdítással összefüggő magatartást tanúsít, e magatartások abbahagyására felszólítani.

 2. Ha a résztvevő a sportrendezvény időtartama alatt az 1. pontban foglalt feltételeknek nem felel meg, vagy a 2. pont szerinti magatartást a rendező figyelmeztetésére nem hagyja abba, a sportrendezvényről eltávolítható. A rendező a személyt felszólítja személyazonossága igazolására. Amennyiben a személy a felszólításnak nem tesz eleget, a rendező - jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában - a rendőrséget haladéktalanul értesíti az igazoltatás érdekében. A rendőrség kiérkezéséig, de legfeljebb az értesítéstől számított harmadik óra végéig a rendező a személyt visszatarthatja, feltéve, hogy a visszatartásra a helyszínen működő képfelvevő eszköz látóterében kerül sor. A képfelvevő eszköz által rögzített felvételek kezelésére a Stv. 74. § (4) és (5) bekezdésében foglalt rendelkezések megfelelően irányadók.

 3. A sportrendezvényen résztvevő ruházatának és csomagjának átvizsgálására, személyazonosságának megállapítására, a rendezvényről való eltávolítására, visszatartására a mérkőzés biztosítását végző rendőr, és a biztosítást végző rendező szerv alkalmazottja vagy a rendező is jogosult.

 4. A néző:

 5. Kizárólag a belépőjegyen, bérleten, meghívón, illetve belépésre jogosító igazoláson megjelölt beléptető kapun keresztül léphet be a sportlétesítmény területére, a kijelölt útvonalon közelítheti meg a szektorát, és – ülőhely esetén –a belépőjegyen/bérleten/meghívón feltüntetett ülőhelyet foglalhatja el. Amennyiben a néző ennek a feltételnek, vagy a rendező egyéb, a rendre vonatkozó felhívásának nem tesz eleget, úgy a létesítménybe történő beléptetését a rendező megtagadja.

 6. Nem akadályozhatja a többi résztvevő beléptetését, illetve távozását.  A kerítésre fel nem mászhat, azon keresztül semmilyen tárgyat nem vehet át, adhat át, illetve dobhat át.

 7. A létesítményt – amennyiben arról a szervező, rendező, vagy a rendőrség másképpen nem rendelkezik – csak a belépési ponton hagyhatja el.

 8. Előzetes tájékoztatást követően a szektorban a rendőrség által előírtak szerint visszatartható. A nézők biztonságos távozása érdekében a rendőrség a nézőket az ellenérdekű szurkolói csoportok sportlétesítményből, a rendőri biztosítás működési körzetéből, illetve a szurkolók kísérési útvonalából történő eltávozásáig a sportlétesítményben visszatarthatja. Ha a sportrendezvényen a rendőrség nincs jelen, a szervező a visszatartásról önállóan is dönthet - Stv. 68 §. (9).

 9. Biztonsági okból a résztvevők meghatározott csoportja a rendező döntése alapján a bérlet vagy a belépőjegy által meghatározottól eltérő szektorba átirányítható.

 10. Aki a rendezvényen a létesítménynek a nézőktől vagy a nézők meghatározott csoportjától elzárt területére jogosulatlanul belép, ott tartózkodik, vagy e területre a sportrendezvény megtartását vagy mások testi épségét veszélyeztető tárgyat bedob, bűncselekményt követ el. A jogsértést elkövető személyt a rendezők a jogszabályok rendelkezései szerint visszatartják,  jogszabály által lehetővé tett egyéb intézkedést alkalmaznak vele szemben, és a rendőrhatóságnak átadják.

Aki sportrendezvényen az arcát olyan módon eltakarva jelenik meg vagy tartózkodik, amely alkalmas arra, hogy meghiúsítsa a személyének a hatóság vagy az eljáró hivatalos személy által történő azonosítását, szabálysértést követ el.

Felhívjuk a nézők figyelmét a 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló jogszabály vonatkozó rendelkezéseinek betartására.

 1. A néző a sportrendezvényen:

 • köteles betartani a Pályarendszabályok rendelkezéseit, a szervező által meghatározott előírásokat, illetve a rendezők utasításait;

 • A FIFA és UEFA által szervezett nemzetközi mérkőzéseken a sportszövetségek által meghatározottak szerint fogyaszthat a sportlétesítmény területén szeszesitalt. A magyar bajnoki/kupa-mérkőzéseken az 5 % alkoholtartalmat meg nem haladó ital árusítása és fogyasztása a szervező hozzájárulásával lehetséges;

 • a dohányzással kapcsolatos előírásokat betartja;

 • nem folytathat olyan tevékenységet, amely a sportrendezvény rendjét megzavarja, meghiúsítja vagy veszélyezteti a sportrendezvényen résztvevők személy- és vagyonbiztonságát;

 • rasszista vagy gyűlöletre uszító, agresszív, a sportszerű szurkolással össze nem egyeztethető magatartást nem tanúsíthat;

 • a tiltás alá nem tartozó feliratot, transzparenst és zászlót a kerítésre, korlátra, illetve oszlopra nem helyezheti el, azzal a kihelyezett reklámokat, menekülési útvonalakat nem fedheti el;

 • köteles a sportrendezvénybefejezésének időpontjában, valamint a szervezőnek, a rendezőnek vagy a rendőrségnek a személy- és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzet kialakulása miatt tett felhívására a sportrendezvény helyszínét elhagyni;

 • nem folytathat hivatalos engedély nélkül vállalkozási, aktuálpolitikai tevékenységet, különös tekintettel az Újpest 1885 Futball Kft. partnereitől független vállalkozási tevékenységet.

 1. Amennyiben a Pályarendszabályokban leírtakat a néző nem tartja be:

 • a Pályarendszabályokat megsérti vagy a rendező felszólítására a jogsértő magatartást nem hagyja abba, a rendező a sportrendezvényről eltávolítja;

 • A szervező köteles a sportrendezvényről eltávolított személy részére a belépőjegy eladást megtagadni, valamint megakadályozni, hogy a sportrendezvényen részt vehessen (a továbbiakban együtt: sportrendezvényen történő részvételből való kizárás). A sportrendezvényen történő részvételből való kizárás időtartama hat hónapnál rövidebb nem lehet és a szervező által vagy az utazó sportszervezet részvételével szervezett minden sportrendezvényre vonatkozó kizárás esetén a két évet, a meghatározott sportlétesítményre vonatkozó kizárás estén a négy évet nem haladhatja meg;

 • aki a rendező intézkedésével szemben erőszakkal lép fel, bűncselekményt követ el. A rendező az eltávolítandó személyt felszólítja személyazonossága igazolására. Amennyiben a rendbontó személy a felszólításnak nem tesz eleget, a rendező a rendőrséget haladéktalanul értesíti az igazoltatás érdekében. A rendőrség kiérkezéséig, de legfeljebb az értesítéstől számított harmadik óra végéig a rendező az eltávolítandó személyt visszatarthatja, feltéve, hogy a visszatartásra a helyszínen működő fényképfelvevő eszköz látóterében kerül sor. az intézkedésről képfelvevő eszközzel felvételt készít;

 • a Pályarendszabályok megszegéséből eredő kárért a néző, több károkozó esetén a károkozásban résztvevő nézők egyetemlegesen, a Polgári Törvénykönyvnek a kártérítésre vonatkozó általános szabályai szerinti felelősséggel tartoznak. A kártérítési felelősség nem érinti a néző szabálysértési vagy bűntetőjogi felelősségét;

 • a károkozó a sportszervezet részére minden, a károkozásból származó költséget köteles megtéríteni, tekintettel arra, hogy a Polgári Törvénykönyvnem a kártérítésre vonatkozó általános szabályai szerinti felelősséggel tartozik.

 1. A néző a sportrendezvénybefejezésének időpontjában, valamint a szervezőnek, a rendezőnek vagy a rendőrségnek a személy- és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzet kialakulása miatt tett felhívására köteles a sportrendezvény helyszínét elhagyni. A személy- és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzet kialakulása esetén a menekülő útvonalra és a menekülés módjára – Újpest 1885 Futball Kft. által előzetesen kidolgozott vonatkozó terv szerint – a helyszínen feladatot ellátó rendőrség utasításai az irányadók.

 2. A sportrendezvények biztonságos lebonyolítása érdekében a szervező:

 • gondoskodik a Pályarendszabályok mellékletében meghatározott, a sportlétesítmény területére be nem vihető tárgyak dokumentált átvételéről, biztonságos őrzéséről és a jogosult részére távozásakor történő visszaadásáról. A megőrzésre átvett tárgyak biztonságos tárolása a beléptetési pontok mellett kialakított tárolókban kerül megoldásra. Amennyiben a megőrzésre átvett tárgyakért tulajdonosa, a sportrendezvény befejezésétől számított két órán belül nem jelentkezik, a szervező a továbbiakban a felelős őrzés szabályai szerint jár el, azonban a tárgyakat maximum két héten keresztül őrzi;

 • jogosult a stadionba nem illő, a rendezvényre nem való tárgyak (pl. esernyő, dezodor, műanyag flakon, üvegpalack, szerszámok, élelmiszer, járművek stb.), egyéb élőlények (pl. háziállatok) bevitelét megtiltani, és ezt a rendezőkön keresztül ellenőriztetni;

 • jogosult a sportrendezvény helyszínén, a belépési pontoknál, a sportlétesítményhez tartozó közterületen és a kijelölt parkolókban, a résztvevők egyedi azonosítását lehetővé tevő kamerával megfigyelni, a felvételeket rögzíteni és a jogszabályokban leírtak szerint kezelni.

 1. A szervező a résztvevők érdekében felelősségbiztosítást kötött.

 2. A résztvevők biztonságos távozása érdekében a rendőrség a nézők meghatározott csoportját a sportlétesítményben visszatarthatja.

 3. A sportrendezvény és a nézők, valamint a további résztvevők biztonságára vonatkozó részletes előírásokat jogszabály állapítja meg.

 4. Azon néző, aki a vonatkozó jogszabályokat, a pályarendszabályokat, az Újpest 1885 Futball Kft. érdekeit közvetve vagy közvetlenül megsérti, a mérkőzésről eltávolítható, szabálysértés esetén a rendezvény látogatásától kitiltható, büntetés esetén eltiltható, továbbá az Stv. 73. § szerint a sportszervezet által kizárható.

 5. Figyelem, a létesítményben kép és hangrögzítés történik! Kamerával megfigyelt terület!

 6. Felhívjuk a figyelmüket továbbá, hogy a mérkőzés tömegrendezvénynek minősül, ezért az ott készült kép- és hangfelvételekre a Ptk. vonatkozó jogszabálya érvényes:

  2:48. § [A képmáshoz és a hangfelvételhez való jog]

  (2) Nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.

  Ennek értelmében az itt készült képeket az Újpest 1885 Futball Kft. felhasználhatja az eseményen készült fotókat és videókat marketing és PR kommunikációra is.

 7. A szervező a sportrendezvények biztonságáról szóló kormányrendelet hatálya alá nem tartozó versenyrendszerben szervezett, vagy normál biztonsági kockázatú sportrendezvény esetén a résztvevők egyedi azonosítására alkalmas biztonsági beléptetési és ellenőrző rendszer (a továbbiakban: beléptető rendszer) alkalmazásáról dönthet. A kiemelt biztonsági kockázatú sportrendezvény esetén, valamint a Minősítő Bizottság javaslata alapján az ORFK egyedi döntése szerint a fokozott biztonsági kockázatú sportrendezvény esetében beléptető rendszert kell alkalmazni. A rendező a beléptetés során jogosult a résztvevők személyazonosságát ellenőrizni.

 8. Ha a sportrendezvény elmaradt, illetve a nézők kizárásával vagy a nézőszám korlátozásával került megrendezésre, a belépőjegy ellenértékét három munkanapon belül vissza kell téríteni. Ha a sportrendezvény megszakadt, a megismételt sportrendezvényre a belépőjegy érvényes.

#7

Simon

Krisztián

#7 Simon Krisztián